Scopus (Euskaraz): Egileak

Egile-analisirako tresnak

Egilearen analisira sartzeko, egilearen fitxara jo behar da lehenik, eta, ondoren, "Analyze Author output" sakatu:

Atal honek bere ekoizpen zientifikoari buruzko informazioa ematen du, honako eremu hauetan zentratuz:

  1. Argitaratutako dokumentuak. Egilearen ekoizpen zientifikoa aztertzen du, argitalpenaren, dokumentu-motaren, argitalpen-urtearen eta diziplina zientifikoaren arabera
  2. H indizea. Egile bakoitzaren h indizea ematen du, auto-aipamenak ezabatzea ahalbidetuz
  3. Jasotako aipuak. Jasotako aipuen zenbaketa kronologikoa egiten du
  4. Egilekideak. Jarduera zientifikoan egile horrek izan dituen egilekideen izenak ematen ditu

H indizea egilearen analisiak ematen duen neurketetako bat da.

Argitaratutako artikuluen kopurua eta jasotako aipuen kopurua honela konparatuz ezartzen da: zientzialari batek h indizea du h lana argitaratu badu, bakoitza gutxienez h aipurekin.